شنبه 8 آذر 1393

سرخط اخبار
خطری که تمدید مذاکرات برای توافق جامع دارد بازی خطرناک کنگره آمریکا با کارت تحریم خطری که تمدید مذاکرات به همراه دارد از اوضاع منطقه برای پیشبرد مذاکرات استفاده کنید