چهارشنبه 22 آذر 1396

على موسوى خلخالى

معاون سردبیر دیپلماسی ایرانی و دبیر جهان روزنامه وقایع اتفاقیه.

برو به صفحه:
برو به صفحه: