سمیر مرقس

سمیر مرقس


سمیر مرقس، متفکر سیاسی مصری است که محمد مرسی، رئیس جمهوری اخوانی مصر در سال 2012 او را به عنوان معاون خود در پرونده «تحول دموکراتیک» برگزید. وی نخستین معاون مسیحی رئیس جمهوری در تاریخ مصر است. او از مدافعان همکاری با اخوان المسلمین به عنوان واقعیتی در مصر بوده است. سمیر مرقس در نوامبر 2012 برای عضویت در کمیته تدوین قانون اساسی جدید مصر انتخاب شد که در اعتراض به تشکیل این کمیته از عضویت در آن استعفا کرد. مرقس در حال حاضر در روزنامه الاهرام مقاله می نویسد.

 

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

پوتینیسم و روسیه جدید
اخبار اصلی اروپا

پوتینیسم و روسیه جدید

دیپلماسی ایرانی: از شخصیت های سیاسی معاصری که بیشتر از همه سیاست ها و فعالیت هایش مورد تحلیل و ارزیابی ...

اروپا درگیر بودن یا نبودن
اخبار اصلی اروپا

اروپا درگیر بودن یا نبودن

دیپلماسی ایرانی: کشورهای قاره اروپا را در حال حاضر نوعی شوک سکته وار در نوردیده است، حالا همه از هم ...

اروپا به خود متکی می شود
اروپا یادداشت

اروپا به خود متکی می شود

دیپلماسی ایرانی: قاره ای که به آن «قاره پیر» می گویند، در تمامی زمینه ها به تکاپو و جوش و ...

امریکا به کدام سمت و سو می رود؟
خاورمیانه یادداشت

امریکا به کدام سمت و سو می رود؟

دیپلماسی ایرانی: پیگیری دقیق سیاست ها و تصمیم گیری های دولت جدید امریکا بعد از شش ماه نشان از حالتی ...