پنجشنبه 11 تير 1394

سرخط اخبار
کری در وین مشتاق توافق است از تلاش داعش برای تصرف غزه تا سکته قلبی ایاد علاوی ایران، یکی از عوامل اختلاف اردوغان با گولن همه در وین منتظر دود سفید هستند