شنبه 3 آبان 1393

سرخط اخبار
سوءاستفاده از حقوق بشردوستانه برای استفاده از پهباد عراق به دنبال توازن منطقه ای وحشی گری، وجه تمایز محافظان صدام بود یکپارچگی جهان تشیع در برابر چنددستگی اهل تسنن