شنبه 1 آبان 1395

سرخط اخبار
چه شد سعد حریری عاقبت میشل عون را برگزید؟ اندر فواید مذاکره سیاسی تکمیل زنجیره قدرت از طریق بسط حوزه اقتدار اظهارات تند اردوغان، حرف امریکا است