چهارشنبه 10 شهريور 1395

سرخط اخبار
کردها نگران از خیانت امریکا نزدیکی محتاطانه اسرائیل و عربستان آخرین شانس اروپا داعش، از خصم عربستان تا خصم شیعه