تصاویری از داخل پادگان اشرف

۰۷ آبان ۱۳۹۱ | ۱۴:۲۷ کد : ۱۹۰۸۴۴۳ سرخط اخبار
باشگاه خبرنگاران با همکاری موسسه راهبردی دیده بان در اولین دیدار از پادگاه مخوف اشرف تصاویری را از این پادگان نظامی تهیه کرده است که عمق فاجعه در این مرکز را نشان می‌دهد.

اتاقک دیده بانی در ابتدای اشرف که در حال حاضر به ویرانه تبدیل شده است

اتاقک دیده بانی در ابتدای اشرف که در حال حاضر به ویرانه تبدیل شده است

بخشی از تجهیزات اوراقی گروهک تروریستی منافقین که برای فروش آن‌ها تعدادی از اعضای گروهک در اشرف باقی مانده‌اند

بخشی از تجهیزات اوراقی گروهک تروریستی منافقین که برای فروش آن ها تعدادی از اعضای گروهک در اشرف باقی مانده اند

اعضای گروهک قبل از خروج خود از پادگان تمامی اسناد و عکس‌های مربوط به گروهک را از بین برده‌اند

اعضای گروهک قبل از خروج خود از پادگان تمامی اسناد و عکس های مربوط به گروهک را از بین برده اند

مجسمه دو شیر در ابتدای پادگان اشرف که از پارکی در کرمانشاه به سرقت رفته است

مجسمه دو شیر در ابتدای پادگان اشرف که از پارکی در کرمانشاه به سرقت رفته است

اعضای گروهک تروریستی برای جلوگیری از فرار اعضا در اطراف پادگان خندق کنده بودند

اعضای گروهک تروریستی برای جلوگیری از فرار اعضا در اطراف پادگان خندق کنده بودند

تعدادی از اعضای گروهک که در پادگان باقی مانده‌اند

تعدادی از اعضای گروهک که در پادگان باقی مانده اند

سنگ‌هایی که اعضای گروهک برای پرتاب کردن به سمت خانواده‌ فریب خوردگان استفاده می‌کردند

سنگ هایی که اعضای گروهک برای پرتاب کردن به سمت خانواده فریب خوردگان استفاده می کردند

کانکسی که خانواده فریب خوردگان در آن حضور داشتند و منافقین با پرتاب سنگ به آنها آسیب رسانده‌اند

کانکسی که خانواده فریب خوردگان در آن حضور داشتند و منافقین با پرتاب سنگ به آنها آسیب رسانده اند

شی ای که منافقین جلوی چرخ ماشین‌ها می‌انداختند تا چرخ ماشین‌ها پاره شود

شی ای که منافقین جلوی چرخ ماشین ها می انداختند تا چرخ ماشین ها پاره شود

تخته‌ای که اعضای گروهک روی آن کارهای خود را می‌نوشتند.

تخته ای که اعضای گروهک روی آن کارهای خود را می نوشتند.

تابوتی که برای افراد درگذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت

تابوتی که برای افراد درگذشته مورد استفاده قرار می گرفت

اتاق شکنجه گاه بر روی سقف آن دوربیین مدار بسته نصب شده بود

اتاق شکنجه گاه بر روی سقف آن دوربیین مدار بسته نصب شده بود

اتاق شکنجه گاه منافقین

اتاق شکنجه گاه منافقین

محوطه جلوی اتاق شکنجه گاه منافقین که عبارت عذاب روی آن نوشته شده است

محوطه جلوی اتاق شکنجه گاه منافقین که عبارت عذاب روی آن نوشته شده است

اعضای گروهک در حال نگهبانی در ابتدای در ورودی پادگان

اعضای گروهک در حال نگهبانی در ابتدای در ورودی پادگان

کارهای تشکیلاتی منافقین در جدا کردن بند رخت اعضا، هریک از اعضا باید لباس را روی بند رخت خود پهن می‌کرده است

کارهای تشکیلاتی منافقین در جدا کردن بند رخت اعضا، هریک از اعضا باید لباس را روی بند رخت خود پهن می کرده است

 

کلید واژه ها: گروهک منافقین اعضای گروهک پادگان


( ۳۷ )

نظر شما :