مطالب مرتبط با کلید واژه

پوپولیسم چپ


چپ پوپولیسم می تواند راه حل باشد؟ (بخش اول)
ظهور یک تفکر افراطی

چپ پوپولیسم می تواند راه حل باشد؟ (بخش اول)

پوپولیسم چپ یک اصطلاح جدید برای اشاره به سیاست های افراطی در سراسر جهان است. این سیاست گذاری ها به صورت پاسخی به مشکلات طبقه ضعیف و ناسازگار کارگر ظاهر شدند، اما به رغم موفقیت های انتخاباتی پوپولیسم این طبقه همچنان ظعیف و درهم و برهم شده باقی مانده است.

ادامه مطلب