مطالب مرتبط با کلید واژه

ثبات و امنیت


راهکارهایی برای جلوگیری از تجزیه سوریه
راه‌هایی که از بازگشت مجدد جنگ جلوگیری می‌کنند

راهکارهایی برای جلوگیری از تجزیه سوریه

ایالات متحده آمریکا باید با هرگونه سیاستی که به تجزیه، تقسیم بندی و یا فروپاشی کشور سوریه منجر می شود، مخالفت نماید. در صورت تجزیه یا فروپاشی سوریه، این کشور به منبع بی ثباتی و افراطی گری های بیشتر تبدیل شده و دامنه این بی ثباتی و افراطی گری به کل منطقه کشیده خواهد شد.

ادامه مطلب