مطالب مرتبط با کلید واژه

الفلوجه


پیام تقابل  اهل تسنن به نوری مالکی
عشایر ، فلوجه را در اختیار القاعده قرار دادند

پیام تقابل اهل تسنن به نوری مالکی

حسین رویوران، تحلیلگر مسائل منطقه در گفتگو با دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که عشایر در تقابل با نوری مالکی و به نوعی برای هشدار دادن به وی شهر را در اختیار القاعده قرار دادند.

ادامه مطلب