مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز مطالعات خلیج فارس


پیام های جام جهانی قطر
در هفتمین کنفرانس بین رشته ای بین المللی مرکز مطالعات خلیج فارس

پیام های جام جهانی قطر

سید رحمان موسوی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: میزبانی جام جهانی توسط قطر یک پیام مهم دیگر دارد؛ اینکه این منطقه می تواند به عنوان دانشگاهی برای همه کشورهایی که به فوتبال علاقه دارند و می توانند همه آنها را بپذیرند، باشد.

ادامه مطلب