مطالب مرتبط با کلید واژه

حزب مخالف


چاوز به مدد فقرا در قدرت می ماند؟
انتخاب مجدد هوگو به نفع اعراب و ایران

چاوز به مدد فقرا در قدرت می ماند؟

سید داود صالحی، مدیرکل پیشین امریکای لاتین وزارت خارجه و سفیر پیشین ایران در کوبا در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که کشورهای عربی رویکرد مثبتی به انتخاب مجدد هوگو چاوز دارند

ادامه مطلب