سینما دیپلماسی - آرشیو

از تروریست های یمنی تا کارتل های مکزیکی
آوانگاردی ناتمام؛ نگاهی به فیلم سینمایی "Sicario: Day of the Soldado"

از تروریست های یمنی تا کارتل های مکزیکی

فیلم سینمایی "Sicario: Day of the Soldado" در عین حالی که در متن سینماییش اثری قابل اعنتا است، سراغ موضوعی هم رفته که در تحلیل فرامتن آن می تواند جای تامل بسیار داشته باشد. چرا که این فیلم سعی دارد با نگاهی آوانگارد، داستان پرونده یمن را نزد افکار عمومی هم حساس جلوه کند، به همان میزانی که می تواند خطر کارتل های مکزیکی خاک آمریکا را تهدید کند.

ادامه مطلب