اسلام ذوالقدرپور

اسلام ذوالقدرپور


 کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین الملل و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

ایران گرفتار در تکنیک ریگ روان رقیبان منطقه‌ای
خاورمیانه انتخاب سردبیر

ایران گرفتار در تکنیک ریگ روان رقیبان منطقه‌ای

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری خارجی در جهان آشوبناک کنونی که در هر کرانه آن جنگی آغاز شده یا تهدید جنگ‌های دیگری ...

تکرار الگوی انزوا و عدم تعهد!
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

تکرار الگوی انزوا و عدم تعهد!

دیپلماسی ایرانی: در تاریخ دیپلماسی مدرن و سیاستگذاری خارجی سده کنونی، عصری را شاهد بودیم که سیاستگذاران جهان سوم و ...

سرسپردگی آذربایجان به امریکا!
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

سرسپردگی آذربایجان به امریکا!

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری آرمانگرا و احساسی بر سیاستگذاری عمومی بسیاری بازیگران نظام جهانی چیره شده است. الگویی از سیاستگذاری که ...

بازاریابی سیاسی چین و آشوب سیاستگذاری ایرانی!
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

بازاریابی سیاسی چین و آشوب سیاستگذاری ایرانی!

دیپلماسی ایرانی: یکی از اصول بازاریابی اقتصادی با هدف جذب مشتریان بیشتر که در سیاست و سیاستگذاری نیز کاربرد داشته ...

جهان جنگی شده است!
اروپا آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

جهان جنگی شده است!

دیپلماسی ایرانی: وابستگی متقابل که یکی از مؤلفه‌های جهانی شدن محسوب می‌شود در عصر کنونی بر سیاستگذاری جهانی اثرگذاری فراگیری ...

افول اقتصادی و  رستاخیز نظامی و هژمونیک
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

افول اقتصادی و  رستاخیز نظامی و هژمونیک

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری خارجی در عصر کنونی به یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های سیاستگذاری عمومی بدل شده که می‌توان آن را ...

آرماگدون هسته ای، توازن وحشت و صلح مسلح اروپایی!
اروپا انتخاب سردبیر

آرماگدون هسته ای، توازن وحشت و صلح مسلح اروپایی!

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری خارجی در عصر کنونی که بیشتر بر مؤلفه‌های قدرت نرم و رسانه با رقابت و درگیری شدید ...

مسعود بارزانی چه می‌خواهد؟
اخبار اصلی خاورمیانه

مسعود بارزانی چه می‌خواهد؟

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری عمومی هر چند بر نیات و اهداف سیاستگذار و حکمران استوار شده و دارای رویکردی از حکمرانی ...

دست برتر عربستان در نبرد رسانه ای با ایران
اخبار داخلی انتخاب سردبیر

دست برتر عربستان در نبرد رسانه ای با ایران

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری عمومی، فرایندی از ایده‌ها و اقدامات است که برای تحقق نیات و اهداف سیاستگذار و حکمران طراحی ...