محمد صادق امینی

محمد صادق امینی


پیشتر وابسته فرهنگی در کشور کنیا، دبیر شورای کتاب و مسئول در امور ترجمه و نشر بین الملل بوده و مقالات و یادداشت هایی از او در زمینه ترجمه و نشر بین الملل در نشریات داخلی کشور منتشر شده است. او هم اکنون در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مشغول به کار است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

با شما درد دل می کنم سردار عزیز
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

با شما درد دل می کنم سردار عزیز

نویسنده: محمد صادق امینی، کارشناس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیپلماسی ایرانی: می شود آیا به گونه ای در نقد مناسبات ...

ما و احمد مسعود؛ از زبان خودمان و بسیاری دیگر!
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

ما و احمد مسعود؛ از زبان خودمان و بسیاری دیگر!

نویسنده: محمد صادق امینی، کارشناس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیپلماسی ایرانی: ما مردمان عادی هستیم، متخصص مسائل جهان و خاورمیانه هم ...

غرب صلیبی با مهاجرت افغانستانیان اکثرا شیعی چه در سر دارد؟
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

غرب صلیبی با مهاجرت افغانستانیان اکثرا شیعی چه در سر دارد؟

نویسنده: محمد صادق امینی، کارشناس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیپلماسی ایرانی: در بسیاری از نظراتی که تاکنون از مردم و ...