مطالب مرتبط با کلید واژه " گردان آزوف "


راست‌های افراطی اروپا برای اوکراین می‌جنگند
ریشه دواندن یک تهدید در مرزهای روسیه

راست‌های افراطی اروپا برای اوکراین می‌جنگند

بسیاری از اعضای گردان آزوف خود را ملی گرایان راست افراطی اوکراینی توصیف می کنند. آنها با افتخار نمادهای نئونازی مانند تی شرت سیاه با علامت ضربدر را بر تن می کنند و شعارهای آنها را سر می دهد

ادامه مطلب