مطالب مرتبط با کلید واژه " ترامپ سیاست تغییر رژیم "


تنفر جمهوریخواهان از اوباما به خاطر تغییر نگاهش نسبت به ایران است
ادامه تخاصم میان تهران و واشنگتن با وجود نگاه پمپئو و یارانش

تنفر جمهوریخواهان از اوباما به خاطر تغییر نگاهش نسبت به ایران است

مارک فیتزپاتریک، مقام بازنشسته وزارت امور خارجه درباره این مطالبات می نویسد: "تعیین تعداد زیادی مطالبه حکایت از عدم تمرکز دارد. داشتن چندین اولویت یعنی هیچ الویتی ندارید." او تاکید دارد بیانیه های دولت ترامپ حکایت از "دستور کاری پنهان" برای تغییر حکومت در ایران دارد.

ادامه مطلب
ترامپ در سیاست گذاری علیه ایران از عربستان سعودی خط می گیرد
جنگ، انتهای این سیاست

ترامپ در سیاست گذاری علیه ایران از عربستان سعودی خط می گیرد

مسئله عجیب این است که سیاست ترامپ در قبال ایران، که خطش از عربستان گرفته شده است: سرانجام منجر به جنگ خواهد شد، چه ترامپ در مورد ایران اشتباه کرده باشد – چه درست گفته باشد. 

ادامه مطلب