صالحی: با توافق، نشاط هسته‌ای ادامه می‌یابد

۲۲ تیر ۱۳۹۴ | ۲۰:۱۵ کد : ۱۹۴۹۸۹۷ سرخط اخبار
«مبنای مذاکرات وین تفاهم شکل گرفته د ر لوزان بود . آنچه د رخصوص نطنز، اراک، تحقیق و توسعه و مسائل اساسی د یگر د ر لوزان تصمیم گرفته شد د ستاورد های خوبی بود .» این جمله را علی اکبر صالحی د رحالی د ر محل اقامت خود د ر هتل کوبورگ به زبان آورد که بیرون از هتل همه د ر انتظار «متن توافق» هستند .

به گزارش قانون، علی اکبر صالحی را شاید بتوان مرد تمام کنند ه د ر روند مذاکرات د انست.شاید بی د لیل نبود زمانی که وزیر امور خارجه ایران بر بلند ای بالکن هتل کوبورگ به سوالات خبرنگاران پاسخ می گفت،به د اخل بازگشت وصالحی را باخود به بالکن آورد و رو به خبرنگاران گفت اصل جنس را آورد ه ام که از خود وی سوال بپرسید . او که به تازگی عمل جراحی سختی را نیز پشت سر گذاشته بود ،د رنهایت خود را به وین رساند تا تیم هسته ای از حضور وی محروم نباشد .د ر حاشیه مذاکراتی که این روزها د ر جریان بود فرصتی فراهم شد تا امکان گفت وگویی هر چند کوتاه با علی اکبر صالحی د ست د هد و وی با خوشرویی به سوالات پاسخ گفت؛ گفت وگویی د ر آخرین روز مذاکرات و د ر حالی که همه چشم ها به عقربه های ساعت د وخته شد ه است.

 این گفت و گو توسط حسن محمد ی از امید هسته ای انجام شد و برای روزنامه« قانون» ارسال گرد ید ه است، آن هم د ر زمانی  که گفته ها از حضور وزیرامور خارجه چین و روسیه د ر وین خبر می د اد و حرف های صالحی شاید نقطه پایان بر بیش از یک د هه مناقشه هسته ای ایران بود .صالحی  د ر این گفت و گو اشاره  د اشت که ایران اکنون د ر آستانه د رگاهی قرار د ارد که،باشگاه کشورهای هسته ای جهان است.

 نشاط هسته ای اد امه د ارد

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران د ر پاسخ به اولین سوال د رباره محد ود یت های پذیرفته شد ه توسط ایران گفت:«وقتی وارد مذاکره می شویم طبیعی است که یکی از مبانی مذاکره،د اد و ستد است.ایران نیز یکسری محد ود یت هایی را پذیرفت اماتلاش هیات ایرانی این بود که محد ود یت های شکل گرفته نه تنها هیچ تاثیری برنشاط هسته ای کشورمان ند اشته باشد و حرکت صلح آمیز هسته ایمان را کُند نکند بلکه د ربخشی از زمینه های واقعی هسته ای شتاب بیشتری خواهیم د اشت.» صالحی د ر اد امه نیز با بیان این که جنبه های کاربرد ی صنعت هسته ای د ربخش های مختلف صنعتی،سلامت،کشاورزی وتولید برق وآب شیرین و نیزجنبه های تجاری و اقتصاد ی آن افزایش می یابد ،اضافه کرد :«د ر امور نیروگاهی و ساخت سوخت،وارد جنبه های تجاری واقتصاد ی می شویم،به گونه ای که هزینه فاید ه آن را د ر نظر می گیریم.» وی با اشاره به حرکت شتابان ایران د ر فناوری هسته ای و تجارب زیاد ی که د ر این زمینه به د ست آمد ه است، افزود :«به ناچار ما د ر طول این سال ها همه فناوری را خود مان به د ست  آورد ه ایم و از همکاری د یگران بهره نبرد یم و البته د ر مراحل اولیه بحث های هزینه و فاید ه یعنی مسئله تجاری سازی مد نظر نبود ه است، اما امروز با عبور از آستانه های فناوری هسته ای د ر وضعیتی قرار د اریم که تا حد مطلوبی به این صنعت اشراف د اریم لذا تجاری سازی د ر این صنعت نیز اهمیت بیشتری برای جمهوری اسلامی ایران پید ا کرد ه است.»

 تا بلوغ هسته ای فاصله د اریم

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران،د ر اد امه نیز د ر پاسخ به وضعیت صنعت هسته ای کشور با بیان اینکه هنوز راه طولانی برای به بلوغ رساند ن این صنعت د اریم،گفت:«زمینه های این تفاهمنامه چه د ر مذاکرات لوزان و چه د ر مذاکرات وین برای پیشبرد و توسعه جنبه های مختلف صنعتی و تجاری آن آماد ه شد ه است.» وقتی از صالحی د ر رابطه با بحث های فنی سوال کرد یم،گفت:«این بحث ها پایان رسید ه است وزمینه های انتقال تجارب د یگران بخصوص د رابعاد تجاری سازی صنعت هسته ای د ر بُعد نیروگاهی و ساخت سوخت د ر مذاکرات لحاظ شد ه است و بنا د اریم که تولید ات استراتژیک خود را همچون «اورانیوم غنی شد ه» و «آب سنگین» بفروشیم، یعنی عملا وارد مجموعه کشورهایی می شویم که د ر نظام بین الملل می توانند از فناوری صلح آمیز هسته ای خود د رجهت تجاری سازی استفاد ه کنند .»

 د ستاورد های بزرگ هسته ای

اراک یکی از اصلی ترین موارد بحث د روین بود و وقتی از صالحی د ر این خصوص پرسید یم ،وی د رخصوص چگونگی بازطراحی این رآکتور،گفت:«پارامترهای اصلی رآکتور اراک را به گونه ای مشخص کرد یم که نظرطرفین د ر آن لحاظ شد ه است. با اینکه د ر بازطراحی، تولید پلوتونیوم کاهش یافته است اما این رآکتور به یک رآکتور چند وجهی با قابلیت بالا تبد یل می شود که پیش از این د ر طراحی سابق نبود ه است.»رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، تصریح کرد :«د ستاورد بزرگ د یگری که د ر این مذاکرات به د ست آمد این است که برای بازطراحی، یک گروه کاری تشکیل می شود که صاحب اصلی و مد یر پروژه جمهوری اسلامی ایران است ولی این کمیته کاری بین المللی نیز تشکیل خواهد شد که مد یریت اصلی آن با چین است  اما کشورهای 1+5 از جمله ایالات متحد ه آمریکا می تواند د ر آن مشارکت کند حتی کشورهایی غیر از اعضای 1+5 نیز می توانند د ر صورت تایید ایران، د رون این کمیته فنی وارد شوند .»

صالحی د رپاسخ به چگونگی کار ایران با این کمیته گفت:«جمهوری اسلامی ایران با این کمیته قرارد اد الزام آور برای بازطراحی منعقد می کند . به د لیل اینکه پس از ژنو3 فعالیت های ما د ر نیروگاه اراک کمتر شد ، برای جبران این عقب ماند گی همکاری با کشورهای د ارای فناوری هسته ای را سرعت می بخشیم.» رئیس فنی تیم مذاکره کنند ه هسته ای کشورمان د ستاورد مهم د یگر مذاکرات هسته ای د ر وین را موضوع آزمایشات پسا تشعشعات (PIE)  د انست و افزود :«این گونه  آزمایشات اقد ام بسیار مهمی است.» صالحی د ر توضیح آزمایشات پسا تشعشعات گفت:«زمانی که سوخت رآکتور را می سازیم به د لیل حساسیت ویژه، اگر برخی مسائل پیش بینی نشود ممکن است سوخت نشتی بد هد و باعث حواد ث ناگواری شود لذا سوخت باید با حساسیت های زیاد ی تولید شود و امکان انواع آزمایشات وجود د اشته باشد که آزمایشات پسا تشعشعات یکی از این آزمایش های مهم است.»معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد :«هنگامی که امکان ساخت سوخت از طریق کمیته فنی برای ما فراهم بشود د ر تولید سوخت رآکتور اراک بسیار جلو می افتیم و با اطمینان خاطر سوختی را تولید می کنیم که همه جنبه های ایمنی اش رعایت شود .»رئیس فنی تیم مذاکره کنند ه هسته ای کشورمان با اشاره به اینکه خوشبختانه تیم مذاکره کنند ه د ر وین به صورت فشرد ه مذاکرات را به گونه ای به سرانجام رساند که همه مسائل فنی پایان یافته است،  گفت:« تقریبا د ر مسائل فنی متن توافق و ضمائم، موضوع خاصی باقی نماند ه است و صرفا د ر حال مرور نوشته ها و انطباق آن با مذاکرات شفاهی هستیم.»

    قوت قلب صالحی برای مرد م

معاون روحانی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران د ر پایان،  جملاتش را با این سخنان تمام کرد که:مطمئن باشید نمایند گان شما د ر این مذاکرات نهایت تلاش خود را کرد ه اند تا هیچ تصمیمی اتخاذ نشود که موجب توقف و یا حتی کُند شد ن فعالیت های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران شود .

کلید واژه ها: صالحیسازمان انرژی اتمی ایراناراک


نظر شما :