مطالب مرتبط با کلید واژه " اشاعه هسته ای "


شاخصه های یک مصالحه
سید حسین موسویان تحلیل کرد

شاخصه های یک مصالحه

شش ماه آینده نقش تعیین کننده ای در دیپلماسی دارد و ایران و قدرت های جهانی باید از همکاری دراز مدت استقبال کنند. توافق هسته ای با ایران از پتانسیل ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای ، شیمیایی و دیگر تسلیحات کشتار جمعی برخوردار است.

ادامه مطلب