مطالب مرتبط با کلید واژه

شولتز


شولتز برای ایران  نسخه پیام محرمانه پیچید
فضایی مابین تحریم و جنگ

شولتز برای ایران نسخه پیام محرمانه پیچید

وزیر امور خارجه سابق آمریکا در گفت و گو با المانیتور خاطر نشان کرد که به منظور تسهیل توافق با ایران، می توان پیام های محرمانه ای برای این کشور ارسال کرد تا به بن بست در مذاکرات چند جانبه با تهران خاتمه داده شود.

ادامه مطلب