مطالب مرتبط با کلید واژه

یهودی ستیزی


غزه اروپایی ها را به یهودیان بی اعتماد می کند؟
در سایه افزایش مهاجرت یهودی ها از قاره سبز

غزه اروپایی ها را به یهودیان بی اعتماد می کند؟

دکتر مهدی فاخری استادیار دانشکده روابط بین الملل تهران و کارشناس مسایل اروپا در گفتگو با دیپلماسی ایرانی مساله مهاجرت یهودیان از اروپا را از سه منظر، موقعیت اسرائیل، منافع اقتصادی و افزاش جمعیت مسلمانان اروپا مورد بررسی قرار داده است.

ادامه مطلب