يکشنبه 28 آبان 1396

سرخط اخبار
 ایران، پیروز تمام جنگ های خاورمیانه فقرای آمریکایی فقیر تر خواهند شد ورشکستگی مادورو را به زیر می‌کشد؟ هنوز برای دموکراسی آمریکایی فرصت باقی است