گفتگو - آرشیو

تروریسم امروز، تروریسمی خروج کرده است
معاون اسبق وزیر دفاع در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی:

تروریسم امروز، تروریسمی خروج کرده است

علیرضا اکبری بنیانگذار موسسه پژوهش های راهبردی «تصمیم» در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی بیان می کند: این تجربه دیده شد که در روندهای تضاد محور و تئوریک، پدیده خرد تابعیت را ندارد. جاهایی است که او خودش احساس می کند که علیه سازنده خودش خروج کند و این کار را می کند.

ادامه مطلب