گفتگو - آرشیو

موافقت ایران؛ تسریع کننده اهداف امریکا

نفوذ و امکانات ایران به اندازه ای است که بغداد و واشنگتن رضایت یا نارضایتی تهران را برای اجرایی شدن یا نشدن موافقتنامه امنیتی مهم تلقی می کنند، چراکه از نقش ایران در تسریع اجرای این موافقتنامه آگاهی دارند. گفت و گو با دکتر هادی سمتی، کارشناس مسائل امریکا

ادامه مطلب