آمریکا - آرشیو

ایران با شوروی متفاوت است، ترامپ با ریگان
سیاست های تحریمی معیوب آمریکا علیه تهران

ایران با شوروی متفاوت است، ترامپ با ریگان

در ماه های پیش رو، بازیگران اصلی منتظر خواهند ماند تا وقت دست به کار شدن برسد. تهران باید از این خبر مطمئن شود که اروپا برنامه ایجاد ساز و کاری برای دور زدن تحریم ها را سرعت بخشیده است.

ادامه مطلب