آسیا و آفریقا - آرشیو

پیشنهادهای محمد خاتمی برای صلح جهانی در کنفرانس هند امروز

محمد خاتمی رییس موسسه گفتگوی تمدن ها درایران و رییس جمهور سابق این کشور نوروز 1386 با سفر به هند در کنفرانس هند امروز شرکت و سخنرانی کرد. محور سخنرانی آقای خاتمی را فرهنگ مشترک ایران و هند و همچنین ضرورت دستیابی به صلح پایدار و دفاع از ایده بشر دوستانه گفتگوی تمدن ها تشکیل داد.

ادامه مطلب