آسیا و آفریقا - آرشیو

این ژاپن نیست که فرصت اداره جهان را از ایران می گیرد

این ژاپن نیست که فرصت اداره جهان را از ایران می گیرد

ایران که پس از پنج دهه عضویت در سازمان ملل قصد دارد به عضویت غیردائم شورای امنیت درآید با ژاپن در همین زمینه وارد مجادله ای لفظی شده است که شاید خود گویای زمان نامناسب برای پیوستن ایران به شورای امنیت باشد.

ادامه مطلب