اقتصاد و انرژی - آرشیو

کالاهای آمریکایی را تحریم کنیم
راهکاری برای اعتراض به سیاست آب و هوایی ترامپ

کالاهای آمریکایی را تحریم کنیم

پیتر سینگر می‌نویسد: معاهده آب و هوایی پاریس هیچ سازوکاری برای تحریم کشورهایی که از انجام تعهدات خود سر باز می زنند در اختیار ندارد. ایده‌ای که وجود دارد این است که این دست کشورها "معرفی و شرمنده" شوند.

ادامه مطلب