اقتصاد و انرژی - آرشیو

همایش ملی نفت و سیاست خارجی

اهمیت پیوستگی میان دو حوزه اقتصاد و سیاست و تأثیر و تأثر متقابل آنها در روند پیشرفت واحدهای ملی مرکز تحقیقات استراتژیک را بر آن داشت تا در سال ١٣٨٦ و در گام اول، همایش ملی "سیاست خارجی توسعه‌گرا" را با هدف تاکید بر ضرورت نگرشی نو به سیاست خارجی و توجه به نقش و اهمیت سیاست خارجی در فرایند توسعه اقتصادی، برگزار نماید.

ادامه مطلب