اقتصاد و انرژی - آرشیو

سایه انرژی های نوشونده بر آینده قدرت و ژئوپلیتیک جهانی
مقوله جدیدی که به امنیت منطقه هم بستگی دارد

سایه انرژی های نوشونده بر آینده قدرت و ژئوپلیتیک جهانی

علی ترابی، کارشناس ارشد مطالعات آمریکای شمالی: گستردگی و پراکنش جهانی این انرژی ها منجر به آن می شود که هیچ هژمونی در بازار انرژی حاکم نشود و هیچ بازیگری به تنهایی نتواند درتنظیم بهای انرژی عمل و اثرگذاری کند.

ادامه مطلب