اقتصاد و انرژی - آرشیو

بررسی دوباره مجوز فروش هواپیما به ایران
سکوت ترامپ درباره قرارداد بوئینگ نشانه رضایت است؟

بررسی دوباره مجوز فروش هواپیما به ایران

در ماه فوریه ترامپ در کارخانه بوئینگ در کارولینای جنوبی سخنرانی و از افزایش اشتغال در آمریکا حمایت کرد اما در خصوص فروش نزدیک به ۸۰ فروند هوایپمای بوئینگ به ایران ایر حرفی نزد.

ادامه مطلب