اقتصاد و انرژی - آرشیو

چگونه ترس از تحریم ها بر خدمات بشردوستانه تاثیر می گذارد؟
نگرانی از مجازات و پرداخت جریمه

چگونه ترس از تحریم ها بر خدمات بشردوستانه تاثیر می گذارد؟

آمریکا در ماه های اخیر دو کانال بشر دوستانه در اروپا و آسیا ایجاد کرده که تجارت قانونی با ایران را تسهیل می کنند. بانک ها و شرکت های بین المللی زیادی در این چارچوب همکاری دارند. این کانال ها تا کنون بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند.

ادامه مطلب