اقتصاد و انرژی - آرشیو

دیپلمات باید تولیدکننده ثروت برای کشورش باشد
با توجه به ضرورت های دیپلماسی اقتصادی

دیپلمات باید تولیدکننده ثروت برای کشورش باشد

احمد سبحانی: دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی ما نباید کاریکاتوری باشد و کاریکاتوری عمل کند یعنی اینکه فقط دستگاه دیپلماسی به یک بعد و جنبه کاری بها داده و در آن راستا فعالیت کند و سایر بخش ها به فراموشی سپرده شود.

ادامه مطلب