اخبار اصلی - آرشیو

دیپلمات‌های پناهنده

وقتی خبراستعفای کنسول سفارت ایران در اسلو منتشر شد، تصور نمی‌شد که موضوعی به نام پناهنده شدن دیپلمات‌های ایرانی به سوژه رسانه‌ها تبدیل شود.

ادامه مطلب

عقب نشینی سنگر به سنگر احمدی نژاد از پیش شرط‌ها

یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی احمدی نژاد در بدو به دست‌گیری قدرت در ایران، حل مسئله هسته‌ای بود. او که از منتقدان دولت هشتم در چگونگی مدیریت پرونده هسته‌ای ایران بود، در تبلیغات انتخاباتی خود، شعارهای زیادی هم درباره حل این موضوع در مجامع بین المللی با اصرار بر احقاق حقوق هسته‌ای ایران سر داد.

ادامه مطلب