آرشیو اخبار

مسئول توسعه ناامنی در افغانستان کیست؟
فرافکنی دولت افغانستان در جنایت نیمروز

مسئول توسعه ناامنی در افغانستان کیست؟

محمد ابراهیم طاهریان، سفیر پیشین ایران در پاکستان در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی معتقد است تحولات در افغانستان به سمت توسعه ناامنی پیش می رود و حکومت در این خصوص فرافکنی می کند.

ادامه مطلب