نگاه ایرانی - آرشیو

مدیریت غرب بر تحولات خاورمیانه

مدیریت غرب بر تحولات خاورمیانه

جاوید قربان اوغلی، مدیر کل سابق آفریقای وزارت امور خارجه در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به تحولات اخیر در شمال آفریقا و خاورمیانه می پردازد و معتقد است شکاف موجود در جهان اسلام موجب شده غرب بتواند جنبش های مردمی در این منطقه را مدیریت کند.

ادامه مطلب