نگاه ایرانی - آرشیو

ایران خود را برای تحولات سوریه آماده می کند؟
ورود بحران سوریه به مرحله ای جدید

ایران خود را برای تحولات سوریه آماده می کند؟

محمد علی سبحانی، سفیر سابق ایران در لبنان و اردن و کارشناس مسائل منطقه در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به ارزیابی آخرین تحولات سوریه می پردازد و معتقد است که این بحران در حال ورود به مرحله نهایی خود است و ایران باید خود را برای تمام تحولات ممکن در سوریه آماده کند.

ادامه مطلب