نگاه ایرانی - آرشیو

رژیم بین‌المللی حقوق بشر* و تنوع فرهنگی

رژیم بین‌المللی حقوق بشر* و تنوع فرهنگی

دکتر بهرام مستقیمی، استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به رژیم بین المللی حقوق بشر می پردازد و معتقد است سازوکار نظارتی رژیم بین‌المللی حقوق بشر می‌تواند بدل به ابزاری شود که مردمان یک کشور احتمالاً جامعه بین‌المللی را به سمت فشار آوردن به حکومت آنان هدایت کنند.

ادامه مطلب