اروپا - آرشیو

قهر میزبان از مهمان

زرداری به گوردون براون بی احترامی کرد

آصف على زردارى، رئيس جمهوری پاکستان کمى قبل‌تر به دليل بروز تنش‌هايى بين دو کشوربر سر حملات اخير ضد تروريستى بریتانیا عليه اتباع پاکستانى از کنفرانس خبرى مشترک با براون خارج شد

ادامه مطلب