اروپا - آرشیو

دیدار با شریک مشکل‌آفرین

به رغم سر سختی‌هایی دو طرف، نه روسیه پشتوانه ایدئولوژیک محکمی برای مواضع خود علیه غرب و فرانسه دارد و نه فرانسه چندان از روسیه بی‌نیاز است که بتواند فشار زیادى به آن وارد کند. در این شرایط رسیدن به توافق همان قدر ساده است که دشوار می‌نماید.

ادامه مطلب