آرشیو اخبار

افول واشنگتن در پازل ژئوپولیتیک منطقه ای
چرا آمریکا باید دست از حمایت اسرائیل بردارد؟

افول واشنگتن در پازل ژئوپولیتیک منطقه ای

معلوم نیست که تعهد ظاهری واشنگتن به ترویج حقوق بشر، قوانین و نهادهای بین المللی و ارزش های لیبرال چگونه می تواند با رفتارهای ضد حقوق بشر اسرائیل، نقض مکرر قوانین بین المللی و به راه انداختن یک رژیم آپارتاید در سرزمین های اشغالی سازگار باشد.

ادامه مطلب